ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS
Algemene voorwaarden 80's 90's & 00's Radio Party

Deze geldende voorwaarden zullen bij elke 80's 90's & 00's Radio Party beschikbaar zijn voor inzage. Bezoekers stemmen in met onderstaande voorwaarden. Bij afwijking door bezoekers hierop zal men door de beveiliging aangesproken worden. Hieronder de geldende regels:

Definities en Toepasselijkheid

Organisatie waarover binnen deze algemene voorwaarden gesproken wordt heeft betrekking op de organisatoren van de 80's 90's & 00's Radio Party. Deze zullen aangeduid worden als ‘organisatie'. Wederpartijen zijn: de oorspronkelijke rechthebbende van een toegangsbewijs, de bezoeker van de 80's 90's & 00's Radio Party. De wederpartijen worden in dit huisreglement aangeduid als bezoeker. Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen de organisatie en hun wederpartijen bij alle edities van de 80's 90's & 00's Radio Party, zowel op de koop van het toegangsbewijs, als op de toegang tot en met het verblijf op de 80's 90's & 00's Radio Party.

Mindervaliden en gehandicapten

Organisatie houdt rekening met de mindervalide bezoekers. Er is een aangepaste ingang en er zijn speciale toiletvoorzieningen. Er is echter geen speciaal rolstoelpodium of er zijn geen speciale rolstoelplekken.

Legitimatie / vertoon van toegangsbewijs

Minimale leeftijd van bezoekers is 18 jaar. Bij betreding van het terrein stemt men automatisch in met vrijwillige fouillering/ visitatie. Elke medewerker van de 80's 90's & 00's Radio Party, dan wel een door haar aangewezen derde, heeft te allen tijde de bevoegdheid te verlangen dat de bezoeker aantoont dat hij over een geldig toegangsbewijs beschikt en gerechtigd is zich daar te bevinden waar hij ten tijde van controle wordt aangetroffen of mogelijk doende is zich te begeven. Desgevraagd dient de bezoeker zich tevens te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Het is verboden zich tijdens de 80's 90's & 00's Radio Party op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van de locatie dan waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft (zijnde de plaats zelf, de ruimte noodzakelijk om de plaats te bereiken, om het evenementencomplex te verlaten en de bijbehorende publieke voorzieningen). Bij het verlaten van het gedeelte van de locatie waartoe het toegangsbewijs recht geeft, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs onherroepelijk.

Kledingkluisjes

Het gebruik maken van de kleding kluisjes is verplicht. Organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van enig voorwerp.

Geldigheid (consumptie)munten

Betaling van dranken dan wel goederen geschiedt tijdens de 80's 90's & 00's Radio Party enkel middels munten. Deze munten zijn tegen betaling verkrijgbaar tijdens het evenement. De consumptiemunten zijn alleen geldig tijdens de editie van de 80's 90's & 00's Radio Party, waar deze munten gekocht zijn. Reeds gekochte munten worden niet teruggenomen.

Beeld- en/of geluidsopnamen

Met uitzondering van, naar het oordeel organisatie, bevoegde fotografen, -filmers of journalisten, is het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de 80's 90's & 00's Radio Party, ten behoeve van commerciële of promotionele doeleinden, verboden. Tijdens de 80's 90's & 00's Radio Party kan een videobewakingssysteem operationeel zijn. Bezoekers gaan ermee akkoord dat er video-opnamen van hen gemaakt kunnen worden.

Alcohol, consumpties, drugs, handelswaar

Het is de bezoeker verboden het terrein van de 80's 90's & 00's Radio Party te betreden terwijl men verkeert onder de invloed van alcohol, drugs dan wel enige andere stof, waaronder medicijnen, die het gedrag van personen ongunstig kan beïnvloeden. Het is de bezoeker verboden drugs en dergelijke zaken mee te brengen. Het meenemen van dranken, consumpties is verboden. De koop en het nuttigen van (alcoholhoudende) dranken, consumpties is slechts toegestaan in de daartoe bestemde horecapunten (m.u.v. VIP’s en gasten, dit ter beoordeling van de organisatie). Sterk alcoholische dranken of dranken met daarin sterk alcoholische producten worden alleen verkocht aan bezoekers van 18 jaar of ouder. Bij twijfel over de leeftijd van de bezoeker heeft de organisatie of personen aangewezen door de organisatie het recht om identificatie middels een geldig identiteitsbewijs te eisen waaruit leeftijd van de bezoeker blijkt. Roken is bij de 80's 90's & 00's Radio Party niet toegestaan, met uitzondering van plekken die door de organisatie uitdrukkelijk daarvoor zijn ingericht. Deze plekken worden duidelijk aangegeven middels bewijzering. Het op het terrein van de 80's 90's & 00's Radio Party verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke, is slechts toegestaan voor zover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van de organisatie. Op verzoek van medewerkers van organisatie dient deze toestemming te worden overhandigd. Organisatie behoudt zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, dranken en etenswaren, in zijn geheel of gedeeltelijk te (doen) staken op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van de locatie van de 80's 90's & 00's Radio Party. Bezoekers dienen afval van onder meer de genuttigde dranken en etenswaren te deponeren in de daartoe bestemde afvalbakken.

Discriminatie, vuurwerk, wapens, hinder

Het is bezoekers verboden voorwerpen mee te nemen, dan wel voorhanden of in het bezit te hebben, zoals flessen, glazen, blikjes, stokken licht met een gebundelde straal, spandoeken met, naar de mening van de medewerkers van de organisatie, discriminerende of provocerende teksten, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, dan wel andere voorwerpen die als wapen kunnen worden aangewend of als middel om de orde te verstoren. Bij onregelmatigheden/calamiteiten dient onmiddellijk de beveiliging of ander personeel gewaarschuwd te worden. Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle partijen. Het is bij de 80's 90's & 00's Radio Party meenemen, dan wel voorhanden hebben of bezitten, als ook het ontsteken van vuurwerk, te allen tijde verboden. Het is verboden tijdens de 80's 90's & 00's Radio Party te gooien met enig voorwerp of met enige vloeistof. Het is verboden zich tijdens de 80's 90's & 00's Radio Party te gedragen op een wijze die door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren. Een en ander ter beoordeling organisatie. Het is verboden tijdens de 80's 90's & 00's Radio Party middelen aan te wenden dan wel voorhanden te hebben die naar het oordeel van de medewerkers, onnodige overlast of hinder aan derden veroorzaken dan wel de mogelijkheid hebben om gevaar te doen ontstaan voor, schade toe te brengen aan een ander persoon of goed. Middelen tot het produceren van lawaai worden hieronder begrepen. Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen. Het is verboden op de stoelen te gaan staan. Vernieling van meubilair dan wel van andere eigendommen van organisatie leidt tot uitzetting. De kosten worden verhaald op de vernieler.

Vluchtwegen

Een ieder dient zich bij aankomst op de 80's 90's & 00's Radio Party op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden. Het gebruik van liften in geval van calamiteit is verboden. Toegangen, trappen, gangpaden, bordessen en dergelijke zijn mede bestemd om, in geval van gevaar, een makkelijke toegang dan wel uitgang te bieden. Het is de bezoeker dan ook ten strengste verboden zich onnodig op of bij dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is. Indien om veiligheidsredenen noodzakelijk wordt geoordeeld dat één of meer bezoekers uit de 80's 90's & 00's Radio Party geweerd of verwijderd worden, dient de bezoeker, c.q. dienen deze bezoekers de instructies op te volgen en bestaat geen recht op schadevergoeding en/of restitutie.

Aanwijzingen

Aanwijzingen van medewerkers van de 80's 90's & 00's Radio Party, Profi-Sec (of andere beveiliger), alsmede politie, brandweer, GG&GD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd. Medewerkers van de 80's 90's & 00's Radio Party, door organisatie aangewezen personen, alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen. In beslag genomen voorwerpen zullen worden overgedragen aan de politie.

Verwijdering

Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door organisatie, dan wel aangewezen personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de 80's 90's & 00's Radio Party worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) de 80's 90's & 00's Radio Party worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

Aansprakelijkheid

De bezoeker van de 80's 90's & 00's Radio Party is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze algemene voorwaarden en vrijwaart organisatie voor aanspraken van derde ter zake. De organisatie, noch hun medewerkers zijn aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die door de oorspronkelijke rechthebbende of de houder van een toegangsbewijs of door een bezoeker is geleden tenzij deze aantoont dat er sprake is van grove schuld en/of nalatigheid. De oorspronkelijke rechthebbende van het toegangsbewijs is in het kader van dit huisreglement medeverantwoordelijk en medeaansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs.

Overige bepalingen

Organisatie heeft het recht derden aan te wijzen om datgene wat in deze algemene voorwaarden staat te effectueren. Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen niet (geheel) rechtsgeldig zijn of zullen worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van een ongeldigheid van een bepaling treedt hiervoor in de plaats een nieuwe bepaling die met de oude, niet-rechtsgeldige bepaling zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en doelstelling. Wetgeving, verordeningen, besluiten, bepalingen en algemene voorwaarden van overheidswege zijn integraal verbindend. Ook de bepalingen in de strafwetgeving zijn, voor zover dit gedragingen op de openbare weg betreft, of kunnen betreffen, op de 80's 90's & 00's Radio Party van toepassing dan wel van overeenkomstige toepassing.

Huisregels 80’s 90’s & 00’s Radio Party
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de 80’s 90’s & 00’s Radio Party.

Bij het betreden van de locatie van het evenement ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Voor onze evenementen geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
 • Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.
 • Personen die onder kennelijke invloed van drank, drugs en/of hallucinerende middelen verkeren, zullen geweigerd worden.
 • Roken is wettelijk niet toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.
 • Agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, beledigende of discriminerende uitlatingen tegenover personeel en/of andere bezoekers worden niet getolereerd.
 • De 80’s 90’s & 00’s Radio Party voert een zerotolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens/ constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 • Het is niet mogelijk om tussentijds de locatie van het evenement te verlaten. Eenmaal buiten is het ticket niet meer geldig.
 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, deodorant, parfum, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 • Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.
 • Tijdens het evenement zijn er fotografen van de organisatie en pers aanwezig om videobeelden en/of foto’s te maken. Bij het betreden van de locatie stem je ermee in dat deze beelden voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Consumptiemunten zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement.
 • Gevonden voorwerpen kun je afgeven aan de bar of bij de muntverkoop.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gehoorschade die je oploopt tijdens je bezoek aan het evenemententerrein.
 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg, aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging of het personeel je de toegang weigeren.